Tình hình kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Đăng ngày 27 - 12 - 2022
100%

Theo Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2022, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh về truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 100% các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện công tác bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh[1] bằng các hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ, người dân tại cộng đồng; sản xuất và cấp phát các sản phẩm truyền thông (pa-nô, băng-rôn, sách mỏng, tờ rơi, tờ gấp, phóng sự v.v…), đăng tải các tin bài tuyên truyền trên các báo, đài về công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tập trung tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân các sự kiện truyền thông (Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 v.v…), phát bản tin trên hệ thống loa phát thanh v.v…

Trong đó, một số hoạt động tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị như sau:

- Sở LĐTBXH đã tổ chức 09 lớp trang bị kiến thức về bình đẳng giới và phòng người ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho 660 cán bộ và người dân tại cộng đồng; 03 lớp trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ (sau đây viết tắt là CLB) truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho các thành viên CLB thuộc các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Lang Chánh, Thạch Thành, Thọ Xuân và thành phố Sầm Sơn; treo 60 băng-rôn và lắp đặt 05 pa-nô tuyên truyền về bình đẳng giới nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, triển lãm tranh ảnh, tranh cổ động, tờ rơi, ấn phẩm về giáo dục đời sống gia đình và bình đẳng giới; chỉ đạo các đơn vị (Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) lồng ghép xây dựng các vở kịch ngắn, tiểu phẩm, các buổi chiếu phim lưu động tuyên truyền phục vụ Nhân dân với nội dung phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

- Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh việc tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tư pháp đã phối hợp với Báo Thanh Hóa thực hiện chuyên mục “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật”, “Thông tin về trợ giúp pháp lý”, “Pháp luật - Đời sống”; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng 200 tin, bài, phóng sự trên chuyên mục “Nhà nước và pháp luật”; xây dựng 02 phóng sự về hoạt động trợ giúp pháp lý, các thông tin về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ v.v…

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ra mắt và tập huấn TOT cho 100 thành viên 02 mô hình CLB “Phụ nữ với hội nhập quốc tế về môi trường”; xây dựng tiểu phẩm, kịch tương tác trình diễn tại sự kiện “Truyền thông phổ biến luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới”; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hoạt động “Truyền thông, tư vấn pháp luật gắn với phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em” tại huyện Lang Chánh; tổ chức truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” cho hơn 250 nữ phạm nhân tại trại tạm giam số 5 (huyện Yên Định); tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

- Liên đoàn Lao động tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung về bình đẳng giới, chính sách đối với lao động nữ trong Bộ luật Lao động năm 2019; hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (sau đây viết tắt là CNVCLĐ) thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: tuyên truyền cho gần 20.000 lượt CNVCLĐ và vận động được 80% số CNVCLĐ có gia đình thực hiện sử dụng các biện pháp tránh thai, hầu hết các gia đình đều thực hiện mô hình ít con (1 hoặc 2) để nuôi dạy cho tốt; 101 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động (sau đây viết tắt là CNLĐ) các doanh nghiệp với trên 30.980 lượt CNLĐ tham gia, trong đó có gần 21.035 lượt nữ đoàn viên, người lao động v.v...

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các địa phương triển khai các nội dung, kế hoạch tuyên truyền về phong trào hoạt động của các cấp hội phụ nữ và giới nữ trong tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền về gương các tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực lao động, công tác, học tập; đánh giá tổng kết các phong trào hoạt động của giới nữ; tuyên truyền nâng cao vai trò của giới nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt trong hoạt động phát triển kinh tế và quản lý xã hội.

 


      [1] Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 08/2020/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình v.v…

<

Tin mới nhất

Tình hình kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới...(27/12/2022 2:12 CH)

Phụ nữ Việt Nam ngày càng được chuẩn bị tốt hơn để đảm nhận những vị trí ra quyết định trong...(19/02/2021 4:25 CH)

Sáng ngày 13/10/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tổ chức Tọa...(15/10/2019 8:19 SA)

Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bình đằng giới cấp xã năm 2019(06/05/2019 3:44 CH)

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các...(24/04/2019 8:57 SA)

Tập huấn triển khai nhân rộng mô hình “Thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái”(08/11/2018 9:53 SA)

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018...(08/11/2018 9:45 SA)

Phát động cuộc thi Viết về Bình đẳng giới năm 2018(17/09/2018 4:47 SA)

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới(16/11/2017 4:22 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
171 người đang online