Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

100%

GIÁM ĐỐC VŨ THỊ HƯƠNG

Điện thoại: 02373.856.698

Lĩnh vực phụ trách:

 - Chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác của Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Lao động - TBXH về mọi mặt hoạt động của Sở.

- Chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc; xây dựng các Chương trình, kế hoạch, đề án báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - TB&XH và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính; thanh tra; cải cách hành chính và các công trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

- Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật; Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng khoa học của Sở.

- Phụ trách Phòng Kế hoạch -Tài chính, Văn phòng và Thanh tra Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh phân công.

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN QUANG HUY

Điện thoại: 0373.851.596

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Dạy nghề; Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Là thành viên Hội đồng Khoa học tỉnh; Ban Chỉ đạo Dạy nghề cho lao động nông thôn; Hội Khuyến học tỉnh;

 - Tham gia các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Phụ trách Phòng Dạy nghề; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội Số 2 Quan Hóa; Trường TCN Thanh thiếu niên ĐBKK và Trường Trung cấp nghề Miền núi.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Lao động - Người có công và Xã hội ở các huyện: Ngọc Lặc; Thạch Thành; Như Thanh; Thị xã Sầm Sơn, Quảng Xương;  Nông Cống và thị xã Bỉm Sơn.

- Giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao

PHÓ GIÁM ĐỐC DƯƠNG VĂN HUỆ

Điện thoại: 0373.851.511

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Người có công; Văn phòng và Bình đẳng giới.

 - Là thành viên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh; Hội Nạn nhân Chất độc da cam; Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh.

- Tham gia các BCĐ cấp tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Phụ trách Phòng Người có công; Văn phòng Sở; Trung tâm Điều dưỡng Người có công; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Người có công.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Lao động - Người có công và Xã hội ở các huyện: Thường Xuân; Như Xuân; Thiệu Hóa; Hoằng Hóa; Nga Sơn; Hà Trung và Thọ Xuân.

- Giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.

PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ MINH HÀNH

Điện thoại: 0373.718.569

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; Chương trình giảm nghèo bền vững; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Là Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em;

- Là thành viên BCĐ Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới;

- Tham gia các BCĐ cấp tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Phụ trách Phòng Bảo trợ Xã hội; Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Làng trẻ em SOS; Trường Tiểu học Hecmann; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Trung tâm Cung cấp Dịch vụ công tác xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2; Trung tâm Chăm sóc, PHCN cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Lao động - Người có công và Xã hội ở các huyện: Mường Lát; Lang Chánh; Bá Thước; Đông Sơn; Cẩm Thủy; Vĩnh Lộc và Hậu Lộc.

- Giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.

PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ ĐÌNH TÙNG

Điện thoại: 0373.718.567

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Lao động, việc làm, quản lý lao động là người nước ngoài, xuất khẩu lao động, an toàn lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật có liên quan đến người lao động.

- Thành viên Ban chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh.

- Tham gia các BCĐ cấp tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Phụ trách Phòng Việc làm – An toàn lao động; Phòng Lao động – Tiền lương, Bảo hiểm xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Lao động - Người có công và Xã hội ở các huyện: Yên Định; Triệu Sơn; Quan Hóa; Quan Sơn; Tĩnh Gia và Thành phố Thanh Hóa.

- Giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở giao.