• Thực hiện Công văn số 1778/UBND-VX ngày 09/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao triển khai thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (MTQG GNBV) giai đoạn 2021- 2025, sau khi có đề xuất của các sở, ngành chủ trì các dự án, tiểu dự án thành phần, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

1 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
553 người đang online