Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 19 - 09 - 2022
100%

Xuất phát từ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của doanh nghiệp tư nhân đối với nền kinh tế đất nước, trong thời gian tới Đảng ta tiếp tục quan tâm phát triển doanh nghiệp nói chung trong đó có doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Văn kiện Đại hội XIII nêu “Cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp, phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước”. Đi đôi với việc phát triển doanh nghiệp gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, kết nạp đảng viên và hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng. Cụ thể hóa nhiệm vụ của Đảng, Tỉnh ủy luôn quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh. Văn kiện Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Khuyến khích khởi nghiệp, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 thành lập mới 15.000 doanh nghiệp”.

Cùng với đó là quyết tâm tiếp tục “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp”. Cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Văn kiện Đại hội đề ra nhiệm vụ “Làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, trong các doanh nghiệp, hằng năm kết nạp mới 3000 đảng viên trở lên”.

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương; trong thời gian qua công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018 về công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ trong thời gian tới.

Đến nay toàn tỉnh có 20.500 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 326.919 lao động; toàn tỉnh có 20.344 doanh nghiệp dân doanh; 128 doanh nghiệp FDI, trong đó có 367 doanh nghiệp có tổ chức đảng chiếm 1,79% số doanh nghiệp toàn tỉnh, với tổng số 10.610 đảng viên (Theo báo cáo của các cơ quan đảng trực thuộc). Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp đối với công tác phát triển đảng viên; số lượng và chất lượng đảng viên mới được kết nạp trong doanh nghiệp tăng đều qua các năm; đảng viên mới được kết nạp đều có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập, rèn luyện, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn gặp một số khó khăn, hạn chế, đó là:

(1) Chủ doanh nghiệp và công nhân chủ yếu quan tâm đến việc phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống.

Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nhiệp, nhiều doanh nhiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng sản xuất kinh doanh hoặc phá sản, nên không quan tâm đến việc phát triển đảng hoặc thành lập các tổ chức đảng.

(2) Một số doanh nghiệp bố trí thời gian lao động theo ca kíp, cường độ lao động có thời điểm tăng cao nên ngoài giờ làm việc công nhân muốn được nghỉ ngơi, không muốn tham gia hoạt động khác do các tổ chức trong doanh nghiệp phát động; công việc không ổn định, người lao động thường xuyên thay đổi công việc, phần lớn không có ý thức gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; địa bàn hoạt động của doanh nghiệp và nơi cư trú của công nhân phân tán… tạo ra bất cập, khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng công nhân lao động phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

(3) Các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, chức năng trong công tác tham mưu xây dựng Đảng, đoàn thể, trong đó có việc thuyết phục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Cấp ủy trong một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; một số chủ doanh nghiệp chưa quan tâm, chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, một số ít chủ doanh nghiệp cho rằng việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh. Do vậy, lực lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp là rất lớn nhưng số công nhân, người lao động được xem xét, kết nạp vào Đảng hằng năm chưa nhiều.

 Từ thực tế tình hình phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh thời gian qua, để thực hiện đạt kết quả chủ trương của Đảng nói chung và nhiệm vụ Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025 đối với nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành LĐTBXH, trong thời gian tới đề nghị các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Một là, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về pháp luật lao động, về vai trò của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp.

Hai là, để duy trì gắn kết bền vững giữa người lao động và doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp, vì cuộc sống của người lao động trong doanh nghiệp, đề nghị tại mỗi doanh nghiệp người sử dụng lao động phải ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và được phổ biến công khai đến người lao động trước khi thực hiện (theo quy định tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc).

Ba là, rà soát và thực hiện tuyên truyền vận động, để thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên là công nhân, người lao động đang sinh hoạt ở nơi cư trú về doanh nghiệp để thành lập tổ chức đảng ở những nơi đủ điều kiện. Đối với doanh nghiệp chưa có đảng viên, cấp ủy cấp trên nơi doanh nghiệp có trụ sở chính cần phân công cấp ủy viên phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp để vận động, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên.

Bốn là, Các sở, ban ngành cấp tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều việc làm cho lao động. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì chủ doanh nghiệp càng có điều kiện quan tâm đến việc thành lập, tạo điều kiện cho tổ chức đảng được hoạt động. Thường xuyên hướng dẫn nội dung, phương pháp hoạt động của các tổ chức đảng cho phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp. Cần thực hiện tốt chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

<

Tin mới nhất

Thăm, tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động tại thị xã Nghi Sơn, huyện huyện...(10/05/2023 2:11 CH)

Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2023(06/05/2023 8:52 SA)

Tổng kết công các an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch...(21/04/2023 10:25 SA)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh tổ chức “Ngày...(30/12/2022 3:09 CH)

Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp...(19/09/2022 11:29 SA)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC chi nhánh...(10/08/2022 1:33 CH)

Nhiều cơ hội việc làm trong nước, xuất khẩu lao động tại buổi tư vấn tuyển dụng của Công ty CP...(20/07/2022 2:07 CH)

Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc không...(18/07/2022 2:03 CH)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với các công ty tổ chức tư vấn, tuyển dụng lao động...(15/07/2022 1:40 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
230 người đang online