Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRƯỜNG TIỂU HỌC HERMANN

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trường Tiểu học Hermann Gmeiner được thành lập theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ tiếp nhận học sinh là trẻ của Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và có ưu tiên nhận trẻ ở vùng lân cận
II. Địa chỉ: Xã Quảng Thành, TP. Thanh Hóa (Phía sau làng trẻ em SOS Thanh Hóa)
III.  Tổ chức bộ máy:
1.Ban lãnh đạo
 
Hiệu trưởng: LÊ DUY CHINH
 
Điện thoại: 0985.297.644
Lĩnh vực phụ trách:
Phụ trách chung mọi hoạt động của nhà trường. Có trách nhiệm tổ chức, quản lý, chỉ đạo các hoạt động và chất lượng giáo dục trong nhà trường.