Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH THIẾU NIÊN KHUYẾT TẬT, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

100%

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa.

- Địa chỉ: 125B, đường Lê Lai, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa.

- Số điện thoại: 02376.256.909. Email: truongtcndbkk@gmail.com.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng

- Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Lao động-TBXH; có chức năng đào tạo nghề ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên cho Thanh, Thiếu niên khuyết tật; tư vấn và giới thiệu việc làm phù hợp cho Thanh, Thiếu niên khuyết tật; tổ chức nghiên cứu ứng dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động-TBXH.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tổ chức đào tạo nghề cho Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn ở trình độ trung cấp nghề và sơ cấp nghề.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật nghề cho Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của phấp luật.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Hội đồng Trường

2. Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng

3. Phòng Tổ chức - Hành chính.

4. Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh.

5.  Khoa Cơ - Điện.

6. Khoa May và Mỹ nghệ.

7. Khoa Công nghệ thông tin.

Lãnh đạo nhà trưởng

HIỆU TRƯỞNG TRƯƠNG NGỌC TIẾN

Điện thoại: 

Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức thực hiện các quyết nghị của hội đồng trường quy định.

-  Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của nhà trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và người học.

- Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong trường.

- Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định. Chấp hành các quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG HOÀNG ĐÌNH TƯỞNG

Điện thoại: 0989.133.261.

Email: tuongbtxh@gmail.com.

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác do hiệu trưởng giao.

- Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao, phó hiệu trưởng thay mặt hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.

- Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo, dạy nghề và quản lý học sinh.