Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

100%

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI THANH HÓA

- Địa chỉ: Xã Quảng Hợp – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa

- Số điện thoại: 02373.676.137

- Email: ttbtxhth@gmail.com

Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa tiền thân là trại Cứu tế Đông Thành được thành lập ngày 26/02/1964 trực thuộc Ban Tổ chức dân chính tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 367-TCDC/UBTH ngày 26/02/1964 của UBHC tỉnh Thanh Hoá. Sau đó, do nhu cầu của công tác trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Trung tâm đã nhiều lần đổi tên gọi thành Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa được sử dụng từ năm 1987 đến nay.

2. Vị trí, chức năng:

a) Vị trí: Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa là cơ sở bảo trợ xã hội công lập, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất của Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa.

b) Chức năng: Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần mãn tính có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, chữa trị, nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần mãn tính có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố gồm: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Nga Sơn và huyện Nông Cống.

b) Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng bằng phương pháp trị liệu và lao động sản xuất; trợ giúp người tâm thần trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của đối tượng.

c) Tham vấn, tư vấn cho gia đình bệnh nhân tâm thần về phương pháp chăm sóc, trợ giúp người bệnh. Giúp đỡ người bệnh tâm thần trở về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ việc chăm sóc người bệnh tại gia đình và cộng đồng.

d) Thực hiện quản lý ca (quản lý trường hợp) đối với những trường hợp được tiếp nhận vào Trung tâm và đối tượng tại cộng đồng. Thu thập thông tin và đánh giá toàn diện lại đối tượng khi đối tượng đã vào Trung tâm để có biện pháp điều trị, phục hồi chức năng phù hợp cho từng đối tượng.

đ) Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý, xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng, kết nối các nguồn lực để trợ giúp đối tượng.

e) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

f) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về ngăn ngừa, bảo vệ, chăm sóc và phục hồi chức năng cho đối tượng.

g) Thực hiện việc quản lý viên chức, lao động hợp đồng; quản lý tài sản, trang thiết bị được Nhà nước giao theo quy định.

h) Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

i) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa, gồm có: Lãnh đạo Trung tâm và 09 phòng, khoa chuyên môn, cụ thể:

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Có 09 phòng, khoa chức năng, gồm:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Công tác xã hội;

+ Phòng Y vụ - Trạm Y tế;

+ Khoa Dinh dưỡng;

+ Khoa 1 - Tâm thần nam;

+ Khoa 2- Tâm thần nữ;

+ Khoa 3- Tâm thần nam;

+ Khoa 4 - Tâm thần nam;

+ Khoa Phục hồi chức năng - Dạy nghề.

Lãnh đạo trung tâm

GIÁM ĐỐC VŨ ĐÌNH HOÀN

 

- Điện thoại: 02373.676.048

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách:

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐỖ HỒNG CẦU

- Điện thoại: 02373.732.308 - 0903.474.559

- Email: dohongcaubtxh151259@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

 

PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ VĂN QUYẾN

- Điện thoại: 02373.676.343 - 0982.727.028

- Email: levanquyenttbtxhth@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

PHÓ GIÁM ĐỐC HOÀNG VĂN ĐẠI

- Điện thoại: 

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: