TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ :
1. Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.
2. Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
3. Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm : nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.
4. Đào tạo, giáo dục định hướng và giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
5. Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
7. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
8. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
9. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
II. Địa chỉ:
- Trụ sở: 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa
 
 
BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC HOÀNG DUY XUYÊN
Điện thoại: 0978.226.567
Email: xuyenhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
 

PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN XUÂN VINH

Điện thoại: 0903.279.312
Email: vinhnx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN QUANG TRUNG

Điện thoại: 0904.163.708

Email: trungnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
233 người đã bình chọn
25 người đang online