Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ :
1. Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.
2. Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
3. Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm : nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.
4. Đào tạo, giáo dục định hướng và giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
5. Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
7. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
8. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
9. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
II. Địa chỉ:
- Trụ sở: 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa
III.  Tổ chức bộ máy:
 
BAN GIÁM ĐỐC
 

 

 
Giám đốc: Lê Đăng Thanh
 
 
 
 
Điện thoại: 0913.506.486
Lĩnh vực phụ trách:
- Lãnh đạo chỉ đạo chung các nhiệm vụ công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - TB và Xã hội về mọi hoạt động của Trung tâm
- Chỉ đạo trực tiếp công tác kế hoạch tài chính – công tác tổ chức cán bộ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, công tác thi đua khen thưởng.
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Bảo hiểm thất nghiệp.
- Tham gia thành viên ban chỉ đạo Cấp Sở theo sự phân công của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Vinh
 
 
Điện thoại: 0903.279.312
Lĩnh vực phụ trách:
- Chỉ đạo trực tiếp công tác tư vấn giới thiệu việc làm, Thông tin thị trường lao động, hoạt động của sàn giao dịch việc làm (tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ ).
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng tư vấn giới thiệu việc làm, phòng thông tin thị trường lao động.
- Tham gia thành viên ban chỉ đạo theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các hoạt động mà mình theo dõi phụ trách.
Phó Giám đốc: Phạm Văn Viện
 
Điện thoại0975.019.879
Lĩnh vực phụ trách:
- Phụ trách công tác hành chính và hoạt động phòng đào tạo nghề đào tạo nguồn xuất khẩu lao động.
- Chỉ đạo trực tiếp công tác Đào tạo nghề, đào tạo nguồn xuất khẩu lao động, công tác hành chính tổng hợp.
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Đào tạo nghề đào tạo nguồn xuất khẩu lao động, phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tài chính (trừ công tác kế hoạch tài chính và công tác tổ chức cán bộ)
- Tham gia thành viên ban chỉ đạo theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các hoạt động mà mình theo dõi phụ trách.
 
CÁC PHÒNG, BAN
 
Phòng Tổ chức, hành chính - Kế hoạch, tài chính
 
Phó trưởng phòng: Phan Như Ý
Điện thoại: 0989.198.059
Lĩnh vực phụ trách:
- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của Phòng, Giúp Giám đốc bảo đảm các điều kiện vật chất cho cơ quan hoạt động, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan.
- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức nhân sự. phân công công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ cán bộ công chức, lao động hợp đồng. Xây dựng đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế đảm bảo trật tự, kỷ cương trong cơ quan.
- Triển khai sắp xếp bố trí nơi ở cho học viên trong khu vực nội trú.
- Tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm.
- Xây dựng các đề án nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị và các dự án xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.
Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm
 
Trưởng phòng: Trịnh Xuân Oanh
Điện thoại: 0913.269.487
Lĩnh vực phụ trách:
- Tổ chức điều hành công tác chung của phòng. Xây dựng và phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong phòng mình phụ trách phù hợp với trình độ và năng lực của mỗi người.
- Tổ chức chung nguồn lao động ( cả đầu đi và đến ).
- Tổ chức tuyển, đưa người lao động đến các đơn vị sử dụng lao động ( cả trong và ngoài nước). Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về số lượng, chất lượng, vận chuyển bàn giao lao động an toàn tuyệt đối.
- Lập kế hoạch ngắn, dài hạn công tác giới thiệu việc làm cung ứng lao động.
- Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng và tổng hợp báo cáo theo định kỳ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
Phòng Thông tin thị trường lao động
 
 
Phó trưởng phòng:
Điện thoại: 0983.223.809
Lĩnh vực phụ trách:
- Quản lý cán bộ của phòng, xây dựng và phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong phòng mình phụ trách phù hợp với trình độ và năng lực của mỗi người.
- Triển khai thực hiện các công tác liên quan phiên giao dịch việc làm định kỳ, các phiên giao dịch việc làm lưu động.
- Đôn đốc kiểm tra hoạt động Sàn giao dịch việc làm, hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm.
- Phân công và điều hành công việc chung của phòng.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về điều hành mọi hoạt động của phòng được Giám đốc giao.
Phòng Đào tạo nghề, tạo nguồn xuất khẩu lao động
 
Trưởng phòng: Nguyễn Quang Trung
Điện thoại: 0904.163.708
Lĩnh vực phụ trách:
Phụ trách chung các công tác đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ tạo nguồn xuất khẩu lao động.
- Quản lý cán bộ trong phòng.
- Tổ chức chỉ đạo, điều hành chung công việc của phòng.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy nghề và học nghề. Báo cáo Giám đốc theo định kỳ và khi được yêu cầu.
- Lập kế hoạch chương trình đào tạo, phân công giáo viên giảng dạy từng nghề, từng lớp.
- Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công tác giảng dạy đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội.
- Tổ chức tuyển sinh học nghề ngắn hạn.
- Tư vấn nghề cho người lao động.
- Tổ chức tuyển chọn và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.
- Hướng dẫn lao động làm các thủ tục, hồ sơ theo quy định.
Phòng Bảo hiểm thất nghiệp
 
Trưởng phòng: Trịnh Văn Bộ
Điện thoại: 0904.709.237
Lĩnh vực phụ trách:
- Điều hành hoạt động chung của phòng và phối kết hợp các phòng ban trong đơn vị thực hiện các hoạt động khác cùng đơn vị.
- Quản lý cán bộ trong phòng và phụ trách các lĩnh vực chuyên môn do phòng đảm nhiệm.
- Tổ chức chỉ đạo, điều hành chung công việc của phòng.
- Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.
- Hướng dẫn người lao động làm các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;
- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất và lưu trữ hồ sơ của người lao động theo quy định.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật Nhà nước