Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ:
- Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho thương binh, bệnh binh nặng các loại và thương binh nặng bị tâm thần mãn tính và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của Nhà nước đối với thương binh nặng thuộc phạm vi quản lý.
- Phục hồi chức năng cho người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
II. Địa chỉ:  Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
III. Tổ chức bộ máy:
 
BAN GIÁM ĐỐC
 

GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN THƯ

 

Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách:

PHÓ GIÁM ĐỐC HOÀNG THỊ MINH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách:

PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ XUÂN TRƯỜNG

 

Điện thoại:
Lĩnh vực phụ trách: