Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐ 2

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ
- Nuôi dưỡng con liệt sỹ mồ côi, con thương binh nặng và các cháu mồ côi xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc người già cô đơn và phục hồi chức năng người tàn tật
II. Địa chỉ:  phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 
 
BAN GIÁM ĐỐC
 
 
GIÁM ĐỐC NGUYỄN KIỀU ANH
 
Điện thoại: 0888.191.567
Email: anhnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀO ĐỨC TOÀN

Điện thoại: 0974.939.999
Email: toantd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRƯƠNG THỊ TRÀ

Điện thoại: 0859.184.331
Email: tratt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn