Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

THANH TRA SỞ

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 107/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/4/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở như sau:

1. Chức năng

- Thanh tra Sở là phòng thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở LĐTBXH tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở, chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ LĐTBXH.

2. Nhiệm vụ

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

2.1. Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2.2. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2.3. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở LĐTBXH thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

2.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật khi được Giám đốc Sở giao.

2.5. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở LĐTBXH.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của lãnh đạo Sở.

II. LÃNH ĐẠO THANH TRA

CHÁNH THANH TRA LÊ VIỆT QUANG

Điện thoại: 02373.851.059

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung công tác thanh tra; quản lý, điều hành công chức thực hiện nhiệm vụ.

- Phụ trách điều tra tai nạn lao động.

-Phụ trách thanh tra phòng chống tệ nạn xã hội.

PHÓ CHÁNH THANH TRA HOÀNG ĐÌNH THANH

Điện thoại: 02373.851.509

Lĩnh vực phụ trách:

- Chính sách người có công với cách mạng;

- Hành chính;

- Luật bình đẳng giới;

- Chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo;

- Tổ chức tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

PHÓ CHÁNH THANH TRA MAI XUÂN KHÔI

Điện thoại: 02373.851.022

Lĩnh vực phụ trách:

- Bộ luật lao động;

- Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm thất nghiệp;

- Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

- Tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.