Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH THANH HÓA

100%

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (sau đây viết tắt là Qũy BTTE) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Sở LĐTBXH) hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ BTTE tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể:

1. Vị trí, chức năng

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quỹ Bảo trợ trẻ em có tư cách pháp nhân, có nguồn vốn đảm bảo hoạt động, có bản cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Quỹ Bảo trợ trẻ em có chức năng tổ chức các hoạt động huy động, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tài trợ, hiến tặng, đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật tài trợ, hỗ trợ tài chính và vật chất để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trụ sở của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đặt tại Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Nhiệm vụ

(1) Tiếp nhận và nhận ủy thác các nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn hoạt động cho Quỹ BTTE; quản lý và sử dụng Quỹ BTTE đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

(2) Tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên về mục đích, vai trò và ý nghĩa của Quỹ BTTE.

(3) Đề ra kế hoạch và biện pháp, giải pháp phát triển Quỹ BTTE; tổ chức thực hiện các hoạt động của Quỹ BTTE.

(4) Công bố các định hướng ưu tiên, nội dung, yêu cầu, hình thức tài trợ và hỗ trợ; tổ chức thực hiện cấp kinh phí, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh.

(5) Khai thác mọi tiềm năng, tài chính trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn cho Quỹ BTTE; lập các chương trình, dự án, vận động sự tài trợ, hỗ trợ, hiến tặng, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

(6) Đồng tài trợ các dự án bảo đảm quyền trẻ em phù hợp với chức năng, mục đích hoạt động của Quỹ BTTE với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, các quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ bảo vệ trẻ em của ngành hoặc địa phương phục vụ cho các hoạt động bảo đảm quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

(7) Phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành liên quan, các địa phương, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động bảo đảm quyền trẻ em.

(8) Gửi văn bản cho tổ chức, cá nhân xác nhận việc tiếp nhận kinh phí, hiện vật tài trợ, đóng góp, hiến tặng (Văn bản xác nhận việc tiếp nhận kinh phí cũng như hiện vật của Quỹ BTTE là những chứng từ để thanh toán với tổ chức, cá nhân hỗ trợ, nhà tài trợ và các cơ quan chức năng của Nhà nước).

(9) Tham gia điều phối, quản lý tài chính các chương trình, dự án trọng điểm về bảo đảm quyền trẻ em theo sự phân công của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và quyết định của cấp có thẩm quyền.

(10) Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Quỹ BTTE có trách nhiệm lập báo cáo tình hình hoạt động, kết quả thu, chi Quỹ BTTE báo cáo Hội đồng Bảo trợ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(11) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân công.

b) Quyền hạn

(1) Tổ chức hoạt động phù hợp với Quy chế này và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao về đảm bảo quyền trẻ em.

(2) Kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị, đối tượng thụ hưởng sử dụng vốn của Quỹ BBTE trong việc triển khai các hoạt động, nhiệm vụ đảm bảo quyền trẻ em. Quỹ BTTE có quyền rút vốn vay, đình chỉ tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ BTTE hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước và khởi kiện các chủ đầu tư đó tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

(3) Được mời các chuyên gia của các sở, ngành và tổ chức liên quan tham gia Hội đồng thẩm định các hoạt động, nhiệm vụ và dự án về bảo đảm quyền trẻ em để xin tài trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư và phục vụ cho các hoạt động khác của Quỹ.

(4) Được hưởng chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

(5) Từ chối mọi yêu cầu của bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ BTTE nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và Quy chế này.

(6) Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kêu gọi, thu hút và tiếp nhận sự hỗ trợ, tài trợ hoặc huy động vốn cho Quỹ BTTE.

(7) Được cử cán bộ và nhân viên của Quỹ BTTE ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khảo sát theo đúng quy định của pháp luật.

(8) Quỹ BTTE được phép dùng nguồn vốn nhàn rỗi của quỹ (không bao gồm nguồn ngân sách) để gửi tiết kiệm, cho vay vốn ưu đãi, mua trái phiếu Chính phủ nhằm bảo tồn và phát triển nguồn vốn của Quỹ BTTE phục vụ cho công tác đảm bảo quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh.

III. ĐỊA CHỈ CƠ QUAN: Số 74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

IV. TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH THANH HÓA

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, gồm: Giám đốc, không quá 01 Phó Giám đốc và cán bộ, viên chức nằm trong chỉ tiêu biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa có 01 Giám đốc và 01 Chuyên viên.

GIÁM ĐỐC QUỸ LẠI THẾ QUẢNG

Điện thoại: 0914756495

Email: quanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn