Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Theo Quyết định số 107/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/4/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Người có công như sau:

1. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu, trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Chương trình, kế hoạch hằng tháng, quý, năm, giai đoạn; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách mới của Nhà nước, của Bộ LĐTBXH về công tác người có công theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở việc thẩm định, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực người có công với cách mạng

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ theo phân cấp trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ;

- Tham mưu phối hợp với Hội đồng Giám định y khoa tỉnh về giám định thương tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật đối với người có công với cách mạng;

- Tham mưu phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động tri ân, chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo quy định; thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh.

2.3. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực người có công đối với Phòng LĐTBXH thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và chức danh chuyên môn thuộc UBND các xã, phường, thị trấn.

2.4. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác người có công theo quy định của pháp luật.

2.5. Tổ chức cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thống kê số lượng đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

2.6. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất và kịp thời tổng hợp đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về lĩnh vực người có công theo quy định.

2.7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

II. LÃNH ĐẠO PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

TRƯỞNG PHÒNG LÊ VIỆT QUANG

Điện thoại: 0983.627.029

Email: quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHẠM THỊ MINH NGỌC

Điện thoại: 0988 082 273

Email: ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỒ ĐẠI THẮNG

Điện thoại: 0948.664.775

Email: thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn