Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Theo Quyết định số 107/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/4/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính như sau:

1. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong việc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu, trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, 05 năm và hằng năm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Quản lý, phân bổ và giao dự toán các nguồn kinh phí được UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH giao cho Sở, ngành; thông báo dự toán ngân sách sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các địa phương, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện và quyết toán theo quy định;

- Thẩm định dự án, thiết kế dự toán, đấu thầu, thanh toán, quyết toán, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư do Sở quản lý; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

2.2. Quản lý kế toán, quyết toán các nguồn tài chính và tài sản đối với nguồn ngân sách, nguồn viện trợ, thu chi sự nghiệp, các nguồn khác theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Quản lý thống nhất các nguồn kinh phí của Sở do ngân sách nhà nước cấp, gồm: Kinh phí CTMTQG, kinh phí từ các chương trình, đề án do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, kinh phí đảm bảo xã hội, kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng ngân sách Trung ương, kinh phí vận động, tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước v.v...;

- Hướng dẫn lập dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; kiểm tra giám sát các đơn vị việc chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách, chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện công tác chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH.

2.3. Quản lý các chương trình, các dự án, các khoản viện trợ bằng tiền mặt, hiện vật.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Sở về công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vị quản lý của Sở, ngành.

2.5. Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2.7. Phối hợp với Văn phòng Sở quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định.

2.8. Phối hợp với Văn phòng Sở và Công đoàn Văn phòng Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở theo chế độ, chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

2.9. Tổng hợp báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về công tác tài chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

2.10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

II. LÃNH ĐẠO PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

TRƯỞNG PHÒNG HOÀNG NGỌC TRUNG

Điện thoại: 0904.122.093

Email: trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Email: huongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0976 668 345