Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Theo Quyết định số 107/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/4/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Bảo trợ xã hội như sau:

1. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu, trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định của pháp luật và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Chương trình, kế hoạch hằng tháng, quý, năm và giai đoạn; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ LĐTBXH về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo nhanh và bền vững; nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo; Đề án phát triển nghề công tác xã hội; Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Đề án trợ giúp người khuyết tật; Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi v.v…;

- Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội khác;

- Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các loại hình cơ sở khác có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thực hiện các thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội và từ cơ sở bảo trợ xã hội trở về gia đình, cộng đồng.

2.3. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định của pháp luật.

2.4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo đối với Phòng LĐTBXH thuộc UBND cấp huyện, cơ sở bảo trợ xã hội và chức danh chuyên môn thuộc UBND các xã, phường, thị trấn.

2.5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

2.6. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

2.7. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên định kỳ, đột xuất và kịp thời tổng hợp đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

II. LÃNH ĐẠO PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

TRƯỞNG PHÒNG TRIỆU HUY TẠO

Điện thoại: 0912 601 766

Email: taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Trưởng phòng phụ trách chung  và trực tiếp theo dõi các lĩnh vực công tác sau:

+ Thực hiện chính sách trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật..

+ Công tác đời sống, cứu trợ đột xuất cho nhân dân;

+ Tổ trưởng tổ 30a; trực tiếp theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a tại 07 huyện nghèo;

+ Tổ trưởng giúp việc Ban công tác Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa;

+ Theo dõi thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi;

+ Các hội: Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam- Dioxin; Hội chữ thập đỏ; Hội người cao tuổi tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng khi Trưởng phòng ủy quyền hoặc đi công tác.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TRẦN VĂN HÙNG

Điện thoại: 0982373228

Email: hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi các lĩnh vực công tác sau:

+ Đề án phát triển nghề công tác xã hội;

+ Chương trình giảm nghèo của tỉnh;

+ Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo;

+ Tổng hợp chung của phòng, Văn phòng giảm nghèo;

+ Chủ trì làm báo cáo tháng, quý, năm; báo cáo chuyên đề;

+ Theo dõi chương trình nông thôn mới;

+ Theo dõi và tham gia các hoạt động Dự án hỗ trợ giảm nghèo (GIZ);

+ Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo.

- Theo dõi các sở: Văn hóa- Thể thao Du lịch, Giáo dục và Đào tạo.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LÊ THỊ HẰNG

Điện thoại: 0968505566

Email: hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi các lĩnh vực công tác sau:

+ Xây dựng, tổng hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch hàng năm;

+ Dự án nhân rộng giảm nghèo;

+ Tổ chức tham vấn cộng đồng và tập huấn nghề công tác xã hội;

+ Theo dõi tình hình thực hiện chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng biển, Chương trình 257.

- Theo dõi các sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa.