PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Theo Quyết định số 107/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/4/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Bảo trợ xã hội như sau:

1. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu, trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định của pháp luật và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Chương trình, kế hoạch hằng tháng, quý, năm và giai đoạn; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ LĐTBXH về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo nhanh và bền vững; nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo; Đề án phát triển nghề công tác xã hội; Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Đề án trợ giúp người khuyết tật; Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi v.v…;

- Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội khác;

- Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các loại hình cơ sở khác có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thực hiện các thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội và từ cơ sở bảo trợ xã hội trở về gia đình, cộng đồng.

2.3. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định của pháp luật.

2.4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo đối với Phòng LĐTBXH thuộc UBND cấp huyện, cơ sở bảo trợ xã hội và chức danh chuyên môn thuộc UBND các xã, phường, thị trấn.

2.5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

2.6. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

2.7. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên định kỳ, đột xuất và kịp thời tổng hợp đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

II. LÃNH ĐẠO PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

TRƯỞNG PHÒNG NGUYỄN NGỌC THỤ

 

Điện thoại: 0919 576 176

Email: thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Điện thoại: 0918.626.919

Email: thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LÊ THỊ TUYẾT

Điện thoại: 0945 829 193

Email: tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
74 người đang online