Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

LÀNG TRẺ EM SOS THANH HÓA

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Làng trẻ em SOS Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1581/QĐ-CT ngày 17/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mồ côi, trẻ không nơi nương tựa.
II. Địa chỉ: 123 Lê Lai, Xã Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa
III.  Tổ chức bộ máy:

 

 
Giám đốc: Phan Văn Ẩm
 
 
 
 
Điện thoại: 0903.219.855
Lĩnh vực phụ trách:
Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Làng trẻ em SOS Thanh Hóa
 
Trợ lý Giám đốc: Nguyễn Hữu Thuận
 
 
Điện thoại: 0915.203.670
Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Giám đốc Làng trẻ em SOS và phụ trách công tác hành chính của Làng
 
Hiệu trưởng Trường Mầm non SOS
 
Điện thoại: 0942.377.306
Lĩnh vực phụ trách:
Quản lý trường mầm non SOS Thanh Hóa