Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

LÀNG TRẺ EM SOS THANH HÓA

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Làng trẻ em SOS Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1581/QĐ-CT ngày 17/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mồ côi, trẻ không nơi nương tựa.
II. Địa chỉ: 123 Lê Lai, Xã Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa
BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC PHAN VĂN ẨM

Điện thoại: 0903.219.855

PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN HỮU THUẬN

Điện thoại: 0915.203.670

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SOS THANH HÓA

Điện thoại: 0942.377.306