Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

100%

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Thanh Hoá.

- Địa chỉ: Số 74 – Tô Vĩnh Diện – Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hoá.

- Số điện thoại: 02373.753.142                                           fax: 02373.715083

- Email: ccpctnxh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý.

* Nhiệm vụ:

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tham mưu, giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và dài hạn, các dự án về phòng, chống tệ nạn xã hội, trước hết là phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

- Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội; theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;

- Quản lý, chỉ đạo các Cơ sở cai nghiện ma tuý, chữa trị, dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện ma túy; phòng, chống lây nhiễm và phơi nhiễm HIV cho các đối tượng và cán bộ công chức, viên chức làm việc tại các Cơ sở cai nghiện ma tuý theo quy định;

- Hướng dẫn các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của Pháp luật; thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã;

- Tổ chức Đội kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh; tham gia thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm, nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội;

- Tổ chức khảo sát, thống kê đối tượng là người nghiện ma túy, người bán dâm quản lý trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tệ nạn xã hội theo sự phân công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức và thực hiện có hiệu quả các dự án quốc tế về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đã được phê duyệt;

- Đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

III. Tổ chức bộ máy:

VŨ ĐÌNH HOÀN – CHI CỤC TRƯỞNG

Điện Thoại: 0915.797.569

Email: hoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của Chi cục.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng chính sách Cai nghiện phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng (Phòng chính sách 06).

LÊ THỊ THANH – TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TH

Điện Thoại: 0902 243 144

Email: thanhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục về việc điều hành, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Phòng.

- Lập kế hoạch, quản lý, theo dõi và hướng dẫn sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí theo đúng quy định và chế độ quản lý tài chính hiện hành;

- Thực hiện công tác hành chính đảm bảo mọi hoạt động của Chi cục và tham mưu Chi cục trưởng  về công tác khen thưởng-kỷ luật.

- Quản lý tài sản của Chi cục, thực hiện các chế độ kiểm kê và đánh giá tài sản định kỳ, đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

LÊ ĐÔNG THUẬN – TRƯỞNG PHÒNG CS-05

Điện Thoại: thuanld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Email: 0978 226 222

Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục về việc điều hành, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Phòng.

- Tham mưu công tác triển khai thực hiện chương trình Phòng, chống mại dâm và xây dựng xã, phường lành mạnh.

LÊ ĐỨC THIỆN – PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CS-06

Điện Thoại: 0989 312 384

Email: thienld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm về việc điều hành, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Phòng.

- Tham mưu lãnh đạo Chi cục triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý.