Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

100%

TRƯỞNG PHÒNG TRỊNH THỊ MINH HƯỜNG

Điện thoại: 0913 767 192

Email: huongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý, chỉ đạo cán bộ, công chức (CBCC) trong phòng Lao động, Tiền lương- Bảo hiểm xã hội thực hiện các quy chế của Sở và quy định của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo dân chủ, minh bạch và hiệu quả hoạt động của Phòng. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về các mặt công tác của Phòng.

Xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng của Phòng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của CBCC trong Phòng.

- Xây dựng tác phong làm việc, duy trì kỷ luật lao động, mối quan hệ đoàn kết, dân chủ, thân ái trong nội bộ Phòng và các đơn vị trong cơ quan.

- Trực tiếp theo dõi các chuyên

+ Sắp xếp, chuyển đổi công ty Nhà nước và Chính sách đối với người lao động khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp;

+ Xếp hạng doanh nghiệp;

+ Giải quyết tranh chấp lao động.

+ Tham gia các đoàn công tác liên ngành, liên phòng: hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bải hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan trong tỉnh.

+ Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, huấn luyện: do Bộ Lao động- TB và Xã hội, UBND tỉnh và các cơ quan khác tổ chức khi Lãnh đọa Sở phân công.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TRẦN VIẾT TY

Điện thoại: 0947.647.994

Email: tynv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp việc Trưởng phòng.

- Trực tiếp thực hiện các chuyên đề:

+ Quản lý nhà nước vê Bảo hiểm xã hội;

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh;

+ Kế hoạch sử dụng lao động; Định mức lao động; Đơn giá tiền lương; Quy chế trả lương, trả thưởng trong doanh nghiệp;

+ Chế độ tiền lương và quỹ tiền lương viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước;

+ Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công;

- Phụ trách các chuyên đề:

+ Chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

+ Tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất khi doanh nghiệp gặp khó khăn không bố trí được việc làm cho ngừoi lao động;

+ Tuyển lao động; Tổng hợp báo cáo số lượng doanh nghiệp và tình hình sử dụng lao động hàng năm của doanh nghiệp;

+ Làm thêm giờ, làm đêm;

+ Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tích cực trong doanh nghiệp.

+ Xác nhận thời gian tuyển dụng, chuyển ngành;

+ Chính sách đối với lao động là người cao tuổi.

- Tham gia các chuyên đề:

+ Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động;

+ Giải quyết tranh chấp lao động doanh nghiệp;

+ Tham gia các đoàn công tác liên ngành, liên phòng: hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bải hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan trong tỉnh.

+ Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, huấn luyện: do Bộ Lao động- TB và Xã hội, UBND tỉnh và các cơ quan khác tổ chức khi Lãnh đọa Sở phân công.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỒ ĐẠI THẮNG

Điện thoại: 0948.664.775

Email: thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp việc Trưởng phòng.

- Trực tiếp thực hiện các chuyên đề:

+ Chính sách đối với lao động Nữ, đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động Nữ, đối với lao động là người tàn tật, Bảo hiểm Y tế đối với người lao động và đối với đối tượng ngành quản lý;

+ Phụ cấp khu vực;

+ Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

- Phụ trách các chuyên đề:

+ Chính sách tiền lương trong doanh nghiệp. Chuyển xếp lương, nâng bậc lương  Viên chức chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ doanh nghiệp;

+ Thang lương, bảng lương, phụ cấp lương doanh nghiệp, nghiệp vụ, thừa hành trong doanh nghiệp. Thi bậc lương cho công nhân kỹ thuật.

+ Thỏa ước lao động tập thể; Nọi quy lao động; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Hợp đồng lao động;

+ Giải quyết tranh chấp lao động;

+ Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết đình công.

- Tham gia các chuyên đề:

+ Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động;

+ Chính sách đối với lao động vị thành niên;

+ Tham gia các đoàn công tác liên ngành, liên phòng: hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bải hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan trong tỉnh.

+ Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, huấn luyện: do Bộ Lao động- TB và Xã hội, UBND tỉnh và các cơ quan khác tổ chức khi Lãnh đọa Sở phân công.