Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ MIỀN NÚI

100%

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa

- Địa chỉ: Thôn Minh Liên, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

- Số điện thoại: 0237.8958.003;      Fax: 0237.8958.004

- Website: Trungcapnghemiennui.vn; Email: Trungcapnghemiennui@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

- Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

- Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp; cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức tuyển sinh, giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

- Tuyển dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; đảm bảo chất lượng phù hợp với từng ngành nghề , quy mô trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

- Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

- Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

- Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình giảng dạy khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề và tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

- Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2020 và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường nghề.

- Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật, phục vụ cho các hoạt động dạy nghề.

- Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống.

- Được thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề và lập kế hoạch, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động .

- Sử dụng nguồn thu từ các hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung cho nguồn tài chính của trường.

- Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức bộ máy:

1. Hội đồng Trường

2. Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng

3. Phòng Tổ chức - Hành chính

4. Phòng Đào tạo

5. Khoa Nông lâm nghiệp và chế biến lâm sản

6. Khoa Điện tử - Tin học

7. Khoa Cơ - Điện

Lãnh đạo nhà trường

HIỆU TRƯỞNG PHẠM YÊN TRƯỜNG

Năm sinh: 

Điện thoại: 

Lĩnh vực phụ trách:

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội Thanh Hóa và chịu trách nhiệm trước Sở về mọi hoạt động của Nhà trường. Hiệu trưởng có những nhiệm vụ cụ thể sau :

1. Tổ chức thực hiện các quyết nghị của hội đồng trường được quy định tại khoản 2  Điều 7 của Điều lệ trường.

2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của nhà trường và tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động để phục vụ cho hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và cho người học nghề

4. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

5. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong trường.

6. Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định. Chấp hành các quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

7.  Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

8. Phụ trách phòng Tổ chức – hành chính

PHÓ HIỆU TRƯỞNG LƯU ĐÌNH HƯNG

Năm sinh: 1977

Điện thoại: 0977116817      Mail: dinhhungtcnmn@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

1. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động chung của trường khi hiệu trưởng đi vắng.

2. Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo, dạy nghề và quản lý học sinh và giải quyết các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

3. Phụ trách phòng Đào tạo và các khoa: Nông lâm nghiệp và chế biến lâm sản; Điện tử - tin học; Cơ – Điện.

4. Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao, Phó Hiệu trưởng thay mặt hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về những công việc được giao.