100%

GIÁM ĐỐC VŨ THỊ HƯƠNG

Email: huongvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện hoạt động của Sở LĐTBXH. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác, gồm:

- Chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án báo cáo Bộ LĐTBXH và UBND tỉnh tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; là chủ tài khoản của Sở.

- Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ.

- Chỉ đạo chung về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý của ngành LĐTBXH và tiếp công dân định kỳ theo lịch.

- Là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; làm Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật công chức, viên chức, Hội đồng Khoa học và Sáng kiến, Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh phân công.

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC DƯƠNG VĂN HUỆ

Email: huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác (trừ những việc Giám đốc Sở trực tiếp quản lý), gồm:

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc các lĩnh vực công tác: Người có công, phòng, chống tệ nạn xã hội; pháp chế, ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hành chính văn phòng và văn thư, lưu trữ.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và tiếp công dân định kỳ theo lịch.

- Phụ trách công tác Công đoàn và các tổ chức đoàn thể của Sở.

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; là thành viên các Hội đồng của Sở LĐTBXH theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ tại các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở (trừ công tác cán bộ), Phòng Người có công; Phòng Phòng, chống tện nạn xã hội; Trung tâm Điều dưỡng người có công và Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công; Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 và Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2.

- Theo dõi, chỉ đạo về công tác lao động, người có công và xã hội tại các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Nông Cống.

- Giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ ĐÌNH TÙNG

Email: tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác (trừ những việc Giám đốc Sở trực tiếp quản lý), gồm:

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc các lĩnh vực công tác: Lao động, tiền lương, việc làm trong khu vực doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp) và an toàn, vệ sinh lao động; giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; là thành viên các Hội đồng của Sở LĐTBXH theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ tại các phòng, đơn vị: Phòng Lao động - Việc làm; Phòng Giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trường Trung cấp nghề Miền núi và Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn.

- Theo dõi, chỉ đạo về công tác lao động, người có công và xã hội tại các huyện: Yên Định, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và thị xã Nghi Sơn.

- Giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

PHÓ GIÁM ĐỐC TRẦN VĂN HÙNG

Email: hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác (trừ những việc Giám đốc Sở trực tiếp quản lý), gồm:

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc thuộc các lĩnh vực công tác: Bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ,

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; là thành viên các Hội đồng của Sở LĐTBXH theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ tại các phòng, đơn vị: Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Quỹ Bảo trợ trẻ em; Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi, Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

- Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại các đơn vị thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở, gồm: Làng Trẻ em SOS và Trường Tiểu học Hermann Gmeiner.

- Theo dõi, chỉ đạo về công tác lao động, người có công và xã hội tại các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Thạch Thành, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát.

- Giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
101 người đang online