Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

100%

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN

NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA

I. Lịch sử hình thành

- Ngày 28/08/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo “về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” trong 13 Bộ đầu tiên của nước ta, đã có Bộ phụ trách công tác Lao động và Cứu tế xã hội (tiền thân của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày nay).

- Ngày 30/10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số: 613/SL thành lập Bộ Thương binh và Cựu binh. Theo đó, ở địa phương Ty Lao động tỉnh Thanh Hoá được thành lập theo Nghị định số 565 NĐ/E ngày 25/9/1947 của Uỷ ban Hành chánh Trung bộ trên cơ sở tách Ty Lao động Thanh - Nghệ thành Ty Lao động tỉnh Thanh Hoá.

- Tháng 10 năm 1949, Ty Thương binh và Cựu binh tỉnh Thanh hoá thành lập trên cơ sở tách Ty Thương binh và Cựu binh Thanh - Nghệ đến năm 1956 đổi tên thành Ty Thương binh tỉnh Thanh Hoá.

- Tháng 12/1960, Uỷ ban Hành chính tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 3809 QĐ/TCCB giải thể Ty Thương binh và cựu binh tỉnh Thanh Hoá và sát nhập vào Phòng Dân chính thuộc Văn phòng Uỷ ban hành chính tỉnh Thanh Hóa và lấy tên là Phòng Dân chính và Thương binh.

- Tháng 10/1967, Uỷ ban Hành chính tỉnh Thanh Hoá thành lập Phòng Thương binh trực thuộc Ban Tổ chức - Dân chính. Tháng 7/1968, Ban Tổ chức - Dân chính tách thành 2 Ban là Ban Tổ chức và Ban Thương binh xã hội. Lúc này, Ban Thương binh xã hội có con dấu, tài khoản riêng và hoạt động độc lập.

- Ngày 03/4/1972, Uỷ ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 201/TC-UBTH thành lập Ty Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI về đổi mới cơ chế quản lý tinh giảm tổ chức và nâng cao hiệu quả của Bộ máy Nhà nước, tháng 2/1987 Hội đồng Nhà nước đã ban hành Quyết định hợp nhất: Bộ Lao động; Bộ Thương binh và Xã hội thành lập Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo đó, ngày 12/8/1988, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá ra Quyết định số 956 QĐ/UBTH hợp nhất Sở Lao động và Sở Thương binh và Xã hội thành Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh  Hoá.

- Ngày 14/4/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 về việc giải thể Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về trẻ em và chuyển nguyên trạng biên chế cán bộ, công chức, công chức dự bị, viên chức làm công tác trẻ em và Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh, trực thuộc Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. 

II. Các giai đoạn phát triển