Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ :
1. Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.
2. Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
3. Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm : nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.
4. Đào tạo, giáo dục định hướng và giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
5. Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
7. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
8. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
9. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
II. Địa chỉ:
- Trụ sở: 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa
III.  Tổ chức bộ máy:
 
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH HÓA
 
 
Giám đốc: Lê Đăng Thanh
 
 
 
 
Điện thoại: 0913.506.486
Lĩnh vực phụ trách:
- Lãnh đạo chỉ đạo chung các nhiệm vụ công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - TB và Xã hội về mọi hoạt động của Trung tâm
- Chỉ đạo trực tiếp công tác kế hoạch tài chính – công tác tổ chức cán bộ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, công tác thi đua khen thưởng.
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Bảo hiểm thất nghiệp.
- Tham gia thành viên ban chỉ đạo Cấp Sở theo sự phân công của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Vinh
 
 
Điện thoại: 0903.279.312
Lĩnh vực phụ trách:
- Chỉ đạo trực tiếp công tác tư vấn giới thiệu việc làm, Thông tin thị trường lao động, hoạt động của sàn giao dịch việc làm (tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ ).
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng tư vấn giới thiệu việc làm, phòng thông tin thị trường lao động.
- Tham gia thành viên ban chỉ đạo theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các hoạt động mà mình theo dõi phụ trách.
Phó Giám đốc: Phạm Văn Viện
 
Điện thoại0975.019.879
Lĩnh vực phụ trách:
- Phụ trách công tác hành chính và hoạt động phòng đào tạo nghề đào tạo nguồn xuất khẩu lao động.
- Chỉ đạo trực tiếp công tác Đào tạo nghề, đào tạo nguồn xuất khẩu lao động, công tác hành chính tổng hợp.
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Đào tạo nghề đào tạo nguồn xuất khẩu lao động, phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tài chính (trừ công tác kế hoạch tài chính và công tác tổ chức cán bộ)
- Tham gia thành viên ban chỉ đạo theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các hoạt động mà mình theo dõi phụ trách.