Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
140 người đã bình chọn
3523 người đang online

PHÒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

100%

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÝ VĂN CHƯƠNG

Email:     chuongpdtn@gmail.com

Điện thoại:   0913 538 621

Lĩnh vực phục trách:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Email: huongnguyen250617@gmail.com

Điện thoại: 0976 668 345

Lĩnh vực phụ trách:

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Điện thoại: 0918 626 919

Email: thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: