Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

100%

TRƯỞNG PHÒNG NGUYỄN VĂN BÌNH

Điện thoại: 02373.751.633

Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành các mặt hoạt động của phòng và trực tiếp chỉ đạo, tham mưu các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo xây dựng, tổng hợp công tác kế hoạch (hàng năm, trung hạn và dài hạn của ngành); thống kê; xây dựng dự toán ngân sách NCC, ngân sách địa phương và các CTMTQG, đề án, dự án.

- Phối hợp với các ngành, các đơn vị và các phòng nghiệp vụ có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Phòng được giao.

- Hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp, hệ thống hoá các tài liệu để tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kế toán ngành quản lý.

- Phụ trách kế toán Quỹ “ Đền ơn đáp nghiã”.

- Ngoài ra còn đảm nhiệm thêm một số công việc chuyên môn nghiệp vụ khác

khi được lãnh đạo Sở giao.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LÊ THỊ TỈNH

Điện thoại: 02373.852.371

Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp phụ trách bộ phận kế toán theo dõi nguồn kinh phí Trung ương chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC.

- Chịu trách nhiệm lập dự toán nguồn kinh phí Trung ương hàng năm.

- Tổng hợp báo cáo trưởng phòng, tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quyết định giao dự toán cho các đơn vị thực hiện hàng năm.

-Lập báo cáo công khai tài chính hàng năm về nguồn kinh phí chi trả cho NCC.

- Kiểm tra và ký tổng hợp dự toán đã thẩm tra hàng tháng đối với các phòng Lao động-TBXH và Trung tâm điều dưỡng NCC.

- Kiểm tra và ký biên bản quyết toán đã thẩm tra hàng quý đối với các phòng Lao động-TBXH, các đơn vị trực thuộc có sử dụng nguồn kinh phí TW chi trợ cấp NCC.

- Báo cáo quyết toán nguồn kinh phí Trung ương chi trợ cấp NCC hàng quý, hàng năm để báo cáo Bộ Lao động-TB&XH theo quy định.

- Theo dõi, quản lý phần mềm kế toán thực hiện chi trả trợ cấp cho NCC.

- Lập kế hoạch, đề cương và đôn đốc công tác kiểm tra cơ sở.

- Chỉ đạo tổng hợp, theo dõi các đối tượng tham gia BHYT thuộc ngành quản lý.

- Dự thảo báo cáo trưởng phòng tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản báo cáo Bộ, UBND tỉnh và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ở các đơn vị cấp dưới trong lĩnh vực thực hiện chi trả trợ cấp cho NCC trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, có trách nhiệm soạn thảo tài liệu tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nguồn kinh phí chi trả NCC ở cấp huyện, cấp xã và các đơn vị trực thuộc.

- Phụ trách theo dõi: Trung tâm điều dưỡng TB nặng; Trung tâm chăm sóc sức khỏe NCC; Trung tâm cung cấp dịch vụ nghề công tác xã hội.

- Tổng hợp báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ nguồn kinh phí NCC báo cáo Bộ, tỉnh.                                

- Trực tiếp tham gia vào các Ban quản lý dự án, làm kế toán dự án các công trình Nghiã trang, Nhà bia, xây dựng các Trung tâm.

-Ngoài ra còn đảm nhiệm thêm một số công việc chuyên môn nghiệp vụ khác khi được Lãnh đạo Sở và trưởng phòng giao.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGUYỄN QUỐC TRỌNG

Điện thoại: 02373.852.371

Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp phụ trách bộ phận kế toán theo dõi nguồn kinh phí Trung ương chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC.

- Chịu trách nhiệm lập dự toán nguồn kinh phí Trung ương hàng năm.

- Tổng hợp báo cáo trưởng phòng, tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quyết định giao dự toán cho các đơn vị thực hiện hàng năm.

-Lập báo cáo công khai tài chính hàng năm về nguồn kinh phí chi trả cho NCC.

- Kiểm tra và ký tổng hợp dự toán đã thẩm tra hàng tháng đối với các phòng Lao động-TBXH và Trung tâm điều dưỡng NCC.

- Kiểm tra và ký biên bản quyết toán đã thẩm tra hàng quý đối với các phòng Lao động-TBXH, các đơn vị trực thuộc có sử dụng nguồn kinh phí TW chi trợ cấp NCC.

- Báo cáo quyết toán nguồn kinh phí Trung ương chi trợ cấp NCC hàng quý, hàng năm để báo cáo Bộ Lao động-TB&XH theo quy định.

- Theo dõi, quản lý phần mềm kế toán thực hiện chi trả trợ cấp cho NCC.

- Lập kế hoạch, đề cương và đôn đốc công tác kiểm tra cơ sở.

- Chỉ đạo tổng hợp, theo dõi các đối tượng tham gia BHYT thuộc ngành quản lý.

- Dự thảo báo cáo trưởng phòng tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản báo cáo Bộ, UBND tỉnh và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ở các đơn vị cấp dưới trong lĩnh vực thực hiện chi trả trợ cấp cho NCC trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, có trách nhiệm soạn thảo tài liệu tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nguồn kinh phí chi trả NCC ở cấp huyện, cấp xã và các đơn vị trực thuộc.

- Phụ trách theo dõi: Trung tâm điều dưỡng TB nặng; Trung tâm chăm sóc sức khỏe NCC; Trung tâm cung cấp dịch vụ nghề công tác xã hội.

- Tổng hợp báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ nguồn kinh phí NCC báo cáo Bộ, tỉnh.                                

- Trực tiếp tham gia vào các Ban quản lý dự án, làm kế toán dự án các công trình Nghiã trang, Nhà bia, xây dựng các Trung tâm.

-Ngoài ra còn đảm nhiệm thêm một số công việc chuyên môn nghiệp vụ khác khi được Lãnh đạo Sở và trưởng phòng giao.