Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

100%

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Theo Quyết định số 107/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/4/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính như sau:

1. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong việc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu, trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, 05 năm và hằng năm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Quản lý, phân bổ và giao dự toán các nguồn kinh phí được UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH giao cho Sở, ngành; thông báo dự toán ngân sách sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các địa phương, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện và quyết toán theo quy định;

- Thẩm định dự án, thiết kế dự toán, đấu thầu, thanh toán, quyết toán, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư do Sở quản lý; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

2.2. Quản lý kế toán, quyết toán các nguồn tài chính và tài sản đối với nguồn ngân sách, nguồn viện trợ, thu chi sự nghiệp, các nguồn khác theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Quản lý thống nhất các nguồn kinh phí của Sở do ngân sách nhà nước cấp, gồm: Kinh phí CTMTQG, kinh phí từ các chương trình, đề án do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, kinh phí đảm bảo xã hội, kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng ngân sách Trung ương, kinh phí vận động, tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước v.v...;

- Hướng dẫn lập dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; kiểm tra giám sát các đơn vị việc chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách, chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện công tác chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH.

2.3. Quản lý các chương trình, các dự án, các khoản viện trợ bằng tiền mặt, hiện vật.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Sở về công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vị quản lý của Sở, ngành.

2.5. Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2.7. Phối hợp với Văn phòng Sở quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định.

2.8. Phối hợp với Văn phòng Sở và Công đoàn Văn phòng Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở theo chế độ, chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

2.9. Tổng hợp báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về công tác tài chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

2.10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

II. LÃNH ĐẠO PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

TRƯỞNG PHÒNG NGUYỄN VĂN BÌNH

Điện thoại: 02373.751.633

Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành các mặt hoạt động của phòng và trực tiếp chỉ đạo, tham mưu các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo xây dựng, tổng hợp công tác kế hoạch (hàng năm, trung hạn và dài hạn của ngành); thống kê; xây dựng dự toán ngân sách NCC, ngân sách địa phương và các CTMTQG, đề án, dự án.

- Phối hợp với các ngành, các đơn vị và các phòng nghiệp vụ có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Phòng được giao.

- Hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp, hệ thống hoá các tài liệu để tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kế toán ngành quản lý.

- Phụ trách kế toán Quỹ “ Đền ơn đáp nghiã”.

- Ngoài ra còn đảm nhiệm thêm một số công việc chuyên môn nghiệp vụ khác

khi được lãnh đạo Sở giao.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LÊ THỊ TỈNH

Điện thoại: 02373.852.371

Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp phụ trách bộ phận kế toán theo dõi nguồn kinh phí Trung ương chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC.

- Chịu trách nhiệm lập dự toán nguồn kinh phí Trung ương hàng năm.

- Tổng hợp báo cáo trưởng phòng, tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quyết định giao dự toán cho các đơn vị thực hiện hàng năm.

-Lập báo cáo công khai tài chính hàng năm về nguồn kinh phí chi trả cho NCC.

- Kiểm tra và ký tổng hợp dự toán đã thẩm tra hàng tháng đối với các phòng Lao động-TBXH và Trung tâm điều dưỡng NCC.

- Kiểm tra và ký biên bản quyết toán đã thẩm tra hàng quý đối với các phòng Lao động-TBXH, các đơn vị trực thuộc có sử dụng nguồn kinh phí TW chi trợ cấp NCC.

- Báo cáo quyết toán nguồn kinh phí Trung ương chi trợ cấp NCC hàng quý, hàng năm để báo cáo Bộ Lao động-TB&XH theo quy định.

- Theo dõi, quản lý phần mềm kế toán thực hiện chi trả trợ cấp cho NCC.

- Lập kế hoạch, đề cương và đôn đốc công tác kiểm tra cơ sở.

- Chỉ đạo tổng hợp, theo dõi các đối tượng tham gia BHYT thuộc ngành quản lý.

- Dự thảo báo cáo trưởng phòng tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản báo cáo Bộ, UBND tỉnh và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ở các đơn vị cấp dưới trong lĩnh vực thực hiện chi trả trợ cấp cho NCC trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, có trách nhiệm soạn thảo tài liệu tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nguồn kinh phí chi trả NCC ở cấp huyện, cấp xã và các đơn vị trực thuộc.

- Phụ trách theo dõi: Trung tâm điều dưỡng TB nặng; Trung tâm chăm sóc sức khỏe NCC; Trung tâm cung cấp dịch vụ nghề công tác xã hội.

- Tổng hợp báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ nguồn kinh phí NCC báo cáo Bộ, tỉnh.                                

- Trực tiếp tham gia vào các Ban quản lý dự án, làm kế toán dự án các công trình Nghiã trang, Nhà bia, xây dựng các Trung tâm.

-Ngoài ra còn đảm nhiệm thêm một số công việc chuyên môn nghiệp vụ khác khi được Lãnh đạo Sở và trưởng phòng giao.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGUYỄN QUỐC TRỌNG

Điện thoại: 02373.852.371

Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp phụ trách bộ phận kế toán theo dõi nguồn kinh phí Trung ương chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC.

- Chịu trách nhiệm lập dự toán nguồn kinh phí Trung ương hàng năm.

- Tổng hợp báo cáo trưởng phòng, tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quyết định giao dự toán cho các đơn vị thực hiện hàng năm.

-Lập báo cáo công khai tài chính hàng năm về nguồn kinh phí chi trả cho NCC.

- Kiểm tra và ký tổng hợp dự toán đã thẩm tra hàng tháng đối với các phòng Lao động-TBXH và Trung tâm điều dưỡng NCC.

- Kiểm tra và ký biên bản quyết toán đã thẩm tra hàng quý đối với các phòng Lao động-TBXH, các đơn vị trực thuộc có sử dụng nguồn kinh phí TW chi trợ cấp NCC.

- Báo cáo quyết toán nguồn kinh phí Trung ương chi trợ cấp NCC hàng quý, hàng năm để báo cáo Bộ Lao động-TB&XH theo quy định.

- Theo dõi, quản lý phần mềm kế toán thực hiện chi trả trợ cấp cho NCC.

- Lập kế hoạch, đề cương và đôn đốc công tác kiểm tra cơ sở.

- Chỉ đạo tổng hợp, theo dõi các đối tượng tham gia BHYT thuộc ngành quản lý.

- Dự thảo báo cáo trưởng phòng tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản báo cáo Bộ, UBND tỉnh và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ở các đơn vị cấp dưới trong lĩnh vực thực hiện chi trả trợ cấp cho NCC trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, có trách nhiệm soạn thảo tài liệu tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nguồn kinh phí chi trả NCC ở cấp huyện, cấp xã và các đơn vị trực thuộc.

- Phụ trách theo dõi: Trung tâm điều dưỡng TB nặng; Trung tâm chăm sóc sức khỏe NCC; Trung tâm cung cấp dịch vụ nghề công tác xã hội.

- Tổng hợp báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ nguồn kinh phí NCC báo cáo Bộ, tỉnh.                                

- Trực tiếp tham gia vào các Ban quản lý dự án, làm kế toán dự án các công trình Nghiã trang, Nhà bia, xây dựng các Trung tâm.

-Ngoài ra còn đảm nhiệm thêm một số công việc chuyên môn nghiệp vụ khác khi được Lãnh đạo Sở và trưởng phòng giao.