Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI

100%

TRƯỞNG PHÒNG TRIỆU HUY TẠO

Điện thoại: 0912 601 766

Email: taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Trưởng phòng phụ trách chung  và trực tiếp theo dõi các lĩnh vực công tác sau:

+ Thực hiện chính sách trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật..

+ Công tác đời sống, cứu trợ đột xuất cho nhân dân;

+ Tổ trưởng tổ 30a; trực tiếp theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a tại 07 huyện nghèo;

+ Tổ trưởng giúp việc Ban công tác Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa;

+ Theo dõi thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi;

+ Các hội: Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam- Dioxin; Hội chữ thập đỏ; Hội người cao tuổi tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng khi Trưởng phòng ủy quyền hoặc đi công tác.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TRẦN VĂN HÙNG

Điện thoại: 0982373228

Email: hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi các lĩnh vực công tác sau:

+ Đề án phát triển nghề công tác xã hội;

+ Chương trình giảm nghèo của tỉnh;

+ Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo;

+ Tổng hợp chung của phòng, Văn phòng giảm nghèo;

+ Chủ trì làm báo cáo tháng, quý, năm; báo cáo chuyên đề;

+ Theo dõi chương trình nông thôn mới;

+ Theo dõi và tham gia các hoạt động Dự án hỗ trợ giảm nghèo (GIZ);

+ Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo.

- Theo dõi các sở: Văn hóa- Thể thao Du lịch, Giáo dục và Đào tạo.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LÊ THỊ HẰNG

Điện thoại: 0968505566

Email: hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi các lĩnh vực công tác sau:

+ Xây dựng, tổng hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch hàng năm;

+ Dự án nhân rộng giảm nghèo;

+ Tổ chức tham vấn cộng đồng và tập huấn nghề công tác xã hội;

+ Theo dõi tình hình thực hiện chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng biển, Chương trình 257.

- Theo dõi các sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa.