TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CÓ CÔNG

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm chăm sóc sức khỏe Người có công là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên tập trung cho người có công với cách mạng.
II. Địa chỉ:  Số 42 đường Thanh Niên, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 
BAN GIÁM ĐỐC
 
 
GIÁM ĐỐC TRỊNH HỮU CÔNG
 
 
Điện thoại: 0912.143.980
Email: congth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
 
PHÓ GIÁM ĐỐC PHẠM VĂN VIỆN
 
Điện thoại: 0915.988.356
Email: vienpv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
 
PHÓ GIÁM ĐỐC HOÀNG MINH THANH
 
 
Điện thoại:0977.751.475
Email: thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn