Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

100%

 I. Chức năng, nhiệm vụ
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008 của liên bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;
       Căn cứ Quyết định số 1155/CT-UBTH ngày 14/9/1993 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 Thanh Hóa và quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm;
Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-CT ngày 18/02/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05 - 06 Thanh Hóa thành Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Thanh Hóa;
1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là đối tượng 06).
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng; Trung tâm hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khoẻ, chăm sóc, tư vấn cho đối tượng 06 (kể cả đối tượng tự nguyện) theo quy trình quy định.
2. Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm.
3. Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng, để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.
4. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng.
5. Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp, để đối tượng tự tìm việc làm và tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội.
6. Thực hiện các dự án về việc làm, xoá đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho đối tượng.
7. Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Trung tâm và khu vực nơi trú đóng của Trung tâm; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Trung tâm.
8. Tổ chức quản lý, bảo vệ, gìn giữ trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm.
9. Nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động.
10. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
11. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
12. Hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao.
13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.
 
BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC LÊ CHÍ CƯỜNG

- Điện thoại: 

- Email: 

Lĩnh vực phụ trách

 

PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN SỸ ĐỨC

- Điện thoại: 

- Email: 

Lĩnh vực phụ trách

 

PHÓ GIÁM ĐỐC HOÀNG DUY XUYÊN

- Điện thoại: 

- Email: 

Lĩnh vực phụ trách