Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐ 2

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ
- Nuôi dưỡng con liệt sỹ mồ côi, con thương binh nặng và các cháu mồ côi xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc người già cô đơn và phục hồi chức năng người tàn tật
II. Địa chỉ:  Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
III. Tổ chức bộ máy:
 
BAN GIÁM ĐỐC
 

 

 
Giám đốc: Nguyễn Kiều Anh
 
 
 
 
Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quản lý điều hành mọi hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý, giáo dục, hướng nghiệp và nuôi dưỡng, chăm sóc người già cô đơn, người khuyết tật và các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, bố trí sắp xếp cán bộ theo sở trường, đảm bảo cho cán bộ viên chức – lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Phó Giám đốc: Đỗ Thị Tính
 
 
Điện thoại: 0984.809.632
Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị về điều hành công việc được giao; phụ trách lãnh đạo, điều hành các phòng khoa gồm : Phòng Y tế, PHCN, chăm sóc trẻ Khuyết tật, Khoa chăm sóc người già cô đơn trẻ mồ côi;

- Xây dựng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch hàng năm và dài hạn thuộc lĩnh vực quản lý Y tế, chăm sóc y tế. Chỉ đạo các phòng, khoa do mình quản lý sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm.

 
Phó Giám đốc: Lê Hồng Nam
 
 
Điện thoại: 091.269.4369
Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị về điều hành công việc được giao; phụ trách lãnh đạo, điều hành các phòng khoa gồm :  Khoa chăm sóc người Khuyết tật và Khoa dinh dưỡng.

- Xây dựng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch hàng năm và dài hạn thuộc lĩnh vực chăm sóc người Khuyết tật và đảm bảo dinh dưỡng cho đối tượng. Chỉ đạo các phòng, khoa do mình quản lý sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm.

CÁC PHÒNG, KHOA
 
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
 
Trưởng phòng: Tào Đức Toàn
Điện thoại: 097.493.999
Lĩnh vực phụ trách:

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về công tác tổ chức cán bộ và bộ máy. Có trách nhiệm dự thảo các báo cáo, chuẩn bị nội dung cho các hội nghị sơ kết và tổng kết và các hội nghị khác thuộc chuyên môn.

- Chỉ đạo thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý hồ sơ BHXH, BHYT của CBVC, lao động và hồ sơ đối tượng. Phối hợp với các phòng, khoa bố trí nơi ăn, ở cho đối tượng. Lập kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, và các trang cấp khác phục vụ đối tượng và hoạt động của bộ máy. Đảm bảo công tác hành chính, đối ngoại, phục vụ hội nghị do đơn vị tổ chức và công tác tang lễ, phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo dõi, đôn đóc các phòng khoa thực hiện quy chế của đơn vị và công tác vệ sinh – môi trường.

Khoa Dinh dưỡng
 
Trưởng khoa: Lê Minh Châu
Điện thoại: 0988 348 038
Lĩnh vực phụ trách:
- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về phân công nhiệm vụ cho CBVC, lao động trong công tác nấu ăn, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho đối tượng
- Tổ chức thực hiện nấu ăn, dinh dưỡng cho đối tượng kể cả việc ăn theo chế độ ăn bệnh lý khi có chỉ đạo của chuyên môn y tế và thực hiện thanh quyết toán chế độ ăn hàng tháng theo quy định.
Khoa chăm sóc người khuyết tật
 
Trưởng khoa: Trương Thị Trà
Điện thoại: 0982.759.491
Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm về chỉ đạo điều hành quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các đối tượng là người khuyết tật.

- Chăm sóc hàng ngày đối với khuyết tật về sức khoẻ y tế và dinh dưỡng; tổ chức phân loại để sắp xếp việc phục hồi chức năng cho đối tượng còn khả năng kết hợp với điều trị lý liệu cho đối tượng tại khoa.

- Tổ chức chăm sóc đối tượng ốm đau theo sự chỉ đạo trực tiếp của chuyên môn y tế.

Khoa Chăm sóc người già cô đơn – Trẻ mồ côi
 
 
Trưởng khoa: Trịnh Quang Tục
Điện thoại: 0983.385. 054
Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm về chỉ đạo điều hành quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các đối tượng là người già cô đơn, trẻ mồ côi.

  - Chăm sóc hàng ngày đối với Người già cô đơn, trẻ mồ côi về sức khoẻ y tế và dinh dưỡng; tổ chức phân loại để sắp xếp việc phục hồi chức năng cho đối tượng còn khả năng kết hợp với điều trị lý liệu cho đối tượng tại khoa.

   - Tổ chức chăm sóc đối tượng ốm đau theo sự chỉ đạo trực tiếp của chuyên môn y tế.

 
Phòng Y tế, Phục hồi chức năng
 
 
Trưởng khoa: Lê Minh Nhất
Điện thoại: 0982.487.088
Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm về chỉ đạo điều hành quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các đối tượng là trẻ khuyết tật.

- Chăm sóc hàng ngày đối với khuyết tật về sức khoẻ y tế và dinh dưỡng; tổ chức phân loại để sắp xếp việc phục hồi chức năng cho đối tượng còn khả năng kết hợp với điều trị lý liệu cho đối tượng tại khoa.

- Tổ chức chăm sóc đối tượng ốm đau theo sự chỉ đạo trực tiếp của chuyên môn y tế.