Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG THANH TRA

100%

CHÁNH THANH TRA LÊ VIỆT QUANG

Điện thoại: 02373.851.059

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung công tác thanh tra; quản lý, điều hành công chức thực hiện nhiệm vụ.

- Phụ trách điều tra tai nạn lao động.

-Phụ trách thanh tra phòng chống tệ nạn xã hội.

PHÓ CHÁNH THANH TRA HOÀNG ĐÌNH THANH

Điện thoại: 02373.851.509

Lĩnh vực phụ trách:

- Chính sách người có công với cách mạng;

- Hành chính;

- Luật bình đẳng giới;

- Chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo;

- Tổ chức tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

PHÓ CHÁNH THANH TRA MAI XUÂN KHÔI

Điện thoại: 02373.851.022

Lĩnh vực phụ trách:

- Bộ luật lao động;

- Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm thất nghiệp;

- Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

- Tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.