Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

100%

TRƯỞNG PHÒNG ĐỖ VĂN MƯỜI

Điện thoại: 0912 601 766

Email: muoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHẠM THỊ MINH NGỌC

Điện thoại: 0988 082 273

Email: ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HOÀNG MINH THANH

Điện thoại: 0987 937 156

Email: ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LÊ THỊ THỦY

Điện thoại: 

Email: thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: